AVG 2018 / Privacy Statement 
DSGVO 2018 / Datenschutzerklärung (siehe unten)


In het kader van de acties (hierna: "Acties") aangeboden op de websites van 360 united media B.V.: "Website") legt 360 united media B.V. (kantoorhoudende te [1171 VC] Badhoevedorp aan Sloterweg 303 (hierna: "360 united media ") persoonsgegevens vast conform de richtlijnen van de AVG 2018.

360 united media respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de Website. 360 united media verwerkt de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en de bepalingen uit dit Privacy Statement. Ten aanzien van het verwerken van uw persoonsgegevens is 360 united media is de adverteerder de ontvanger en eindverantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. 360 united media voert alleen de verwerking van uw persoonsgegevens in opdracht uit. Door deel te nemen aan de Acties en uw persoonsgegevens in te vullen, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacy Statement.

 

 

1. DOELEINDEN


In de Acties wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door 360 united media ten behoeve van het verstrekken aan de geselecteerde adverteerder, zodat deze op de overeengekomen wijze contact met u kan opnemen.

 

 

 

 

2. UW PERSOONSGEGEVENS


Welke gegevens worden verwerkt? Indien u in de Acties een adverteerder selecteert of aangeeft informatie te willen ontvangen over producten, diensten en/of activiteiten van een adverteerder, zal 360 united media de door u ingevulde persoonsgegevens tezamen met uw IP-adres en tijdstip van aanvraag opslaan en verstrekken aan de geselecteerde adverteerder zodat deze op de overeengekomen wijze contact met u kan opnemen.

Recht van verzet De adverteerder biedt u in iedere e-mail nieuwsbrief de mogelijkheid om kosteloos en op eenvoudige wijze verzet aan tekenen tegen het (verder) gebruik van uw persoonsgegevens voor de e-mailnieuwsbrieven van de adverteerder.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@360unitedmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. 360 united media zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

 

 

3. WEBSITES VAN DERDEN


De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. 360 united media is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze andere websites en adviseert u te allen tijde het privacy beleid van deze websites te raadplegen.

 

 

 

 

4. BEVEILIGING EN BEWARING


Ter bescherming van uw persoonsgegevens legt 360 united media passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden door 360 niet langer bewaard dan nodig is en is overeengekomen met de adverteer.

 

 

 

 

5. KLIKGEDRAG EN COOKIES


De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de Website bezoekt. Het is dan mogelijk om de Website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

De Website maakt eveneens gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (uw IP-adres inbegrepen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor 360 united media en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze Website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze Website kunt benutten. Voor meer informatie over uw opties ten aanzien van het accepteren van cookies, raadpleeg de help functie van uw browser of klik op een van de onderstaande links van uw browser:

Cookie-instellingen Internet Explorer
Cookie-instellingen Firefox
Cookie-instelingen Google Chrome
Cookie-instellingen Safari
Cookie-instellingen Opera

 

 

 

 

6. ALGEMEEN


U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met 360 united media via:

360 united media b.v.
Sloterweg 303
1171 VC Badhoevedorp
T: 020-2441530
E: info@360unitedmedia.nl

360 united media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wijzigingen worden op deze Website gepubliceerd of via de e-mail aan u bekend gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze Website regelmatig te bekijken.

Badhoevedorp, 1 mei 2018

 

 

DSGVO 2018 / Datenschutzerklärung

Im Rahmen der Werbeaktionen (im Folgenden: "Werbeaktionen"), die auf den Websites von 360 United Media B.V. angeboten werden: "Website"), 360 United Media B.V. (Firmensitz in [1171 VC] Badhoevedorp am Sloterweg 303 (im Folgenden: "360 United Media") personenbezogene Daten gemäß den Richtlinien der DSGVO 2018.

360 United Media respektiert und schützt die Privatsphäre aller Benutzer der Website. 360 United Media verarbeitet die personenbezogenen Daten sorgfältig und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften sowie den Bestimmungen dieser Datenschutzerklärung. In Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 360 United Media der Werbetreibende der Empfänger und letztendlich verantwortlich im Sinne des Datenschutzgesetzes. 360 United Media verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nur für uns. Durch die Teilnahme an den Aktionen und die Eingabe Ihrer persönlichen Daten stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich und eindeutig zu.

1. ZWECKE

In den Aktionen werden Sie aufgefordert, eine Reihe persönlicher Daten einzugeben. Diese personenbezogenen Daten werden von 360 United Media verarbeitet, um sie dem ausgewählten Werbetreibenden zur Verfügung zu stellen, damit er Sie auf die vereinbarte Weise kontaktieren kann.

 

2. IHRE PERSÖNLICHEN DATEN

Welche Daten werden verarbeitet? Wenn Sie in den Aktionen einen Werbetreibenden auswählen oder angeben, dass Sie Informationen zu Produkten, Dienstleistungen und / oder Aktivitäten von einem Werbetreibenden erhalten möchten, speichert 360 United Media die von Ihnen eingegebenen persönlichen Daten zusammen mit Ihrer IP-Adresse und dem Zeitpunkt der Anfrage und gibt diese an die weiter ausgewählter Werbetreibender, damit er Sie auf die vereinbarte Weise kontaktieren kann.

Widerspruchsrecht In jedem E-Mail-Newsletter bietet Ihnen der Werbetreibende die Möglichkeit, kostenlos und auf einfache Weise der (weiteren) Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten für die E-Mail-Newsletter des Werbetreibenden zu widersprechen.

Anzeigen, Ändern oder Löschen von Daten Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten anzuzeigen, zu korrigieren oder zu löschen. Sie können eine Anfrage für Zugriff, Korrektur oder Löschung an info@360unitedmedia.nl senden. Um sicherzustellen, dass die Zugriffsanfrage von Ihnen gestellt wurde, bitten wir Sie, der Anfrage eine Kopie Ihrer ID beizufügen. Wir bitten Sie hiermit, Ihr Passfoto und Ihre Sozialversicherungsnummer  in dieser Kopie zu verdunkeln. Dies dient zum Schutz Ihrer Privatsphäre. 360 United Media wird Ihre Anfrage so schnell wie möglich, jedoch innerhalb von vier Wochen, beantworten.

 

3. WEBSITES VON DRITTANBIETERN

Die Website enthält Hyperlinks zu Websites Dritter. 360 United Media ist nicht verantwortlich für die Datenschutzrichtlinien dieser anderen Websites und empfiehlt Ihnen, die Datenschutzrichtlinien dieser Websites jederzeit zu konsultieren.

 

4. Sicherheit und Zurückhaltung

Um Ihre persönlichen Daten zu schützen, ergreift 360 United Media geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um Ihre persönlichen Daten vor Verlust oder jeglicher Form von rechtswidriger Verarbeitung zu schützen. Ihre persönlichen Daten werden von 360 nicht länger als nötig gespeichert und wurden mit dem Werbetreibenden vereinbart.

5. KLICKVERHALTEN UND COOKIES

Die Website verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim Besuch der Website auf der Festplatte Ihres Computers abgelegt wird. Ein Cookie enthält Daten, damit Sie bei jedem Besuch der Website als Besucher erkannt werden können. Es ist dann möglich, die Website speziell für Sie einzurichten und / oder die Anmeldung zu erleichtern.

Die Website verwendet auch Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc. ("Google"). Google Analytics verwendet Cookies, um auf der Website zu analysieren, wie Nutzer die Website nutzen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung der Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google verwendet diese Informationen, um zu verfolgen, wie Sie die Website nutzen, um Berichte über Website-Aktivitäten für 360 United Media zu erstellen und um andere Dienste im Zusammenhang mit Website-Aktivitäten und Internetnutzung anzubieten. Google kann diese Informationen an Dritte weitergeben, wenn Google gesetzlich dazu verpflichtet ist oder sofern diese Dritten die Informationen im Auftrag von Google verarbeiten. Google kombiniert Ihre IP-Adresse nicht mit anderen Daten von Google. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verarbeitung der Informationen durch Google in der oben beschriebenen Weise und für die oben beschriebenen Zwecke zu.

Sie können die Verwendung von Cookies ablehnen, indem Sie die entsprechenden Einstellungen in Ihrem Browser auswählen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall möglicherweise nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. Weitere Informationen zu Ihren Optionen bezüglich der Akzeptanz von Cookies finden Sie in der Hilfefunktion Ihres Browsers oder klicken Sie in Ihrem Browser auf einen der folgenden Links:


Cookie-instellingen Internet Explorer
Cookie-instellingen Firefox
Cookie-instelingen Google Chrome
Cookie-instellingen Safari
Cookie-instellingen Opera

6. ALLGEMEINES

Sie haben das Recht, Ihre persönlichen Daten einzusehen und bei Bedarf Ihre persönlichen Daten ändern oder löschen zu lassen. Zu diesem Zweck und für alle weiteren Fragen zu dieser Datenschutzerklärung wenden Sie sich bitte an 360 United Media unter:

360 United Media b.v.
Sloterweg 303
1171 VC Badhoevedorp
T: 020-2441530
E: info@360unitedmedia.nl

360 United Media behält sich das Recht vor, Änderungen an der Datenschutzerklärung vorzunehmen. Alle Änderungen werden auf dieser Website veröffentlicht oder Ihnen per E-Mail mitgeteilt. Wir empfehlen Ihnen daher, diese Website regelmäßig zu überprüfen.

 

Badhoevedorp, 1. Mai 2018